SA Besoek Terugflits: 8 Des. 2021

Carina en Annlie maak Kersfees versierings saam met KRTS studente se vroue

Dis alweer sulke tyd … die tyd van die jaar wanneer min (Suid-Afrikaanse) mense nog lus of tyd het vir e-pos lees. Daarom hou ek die nuusflits kort. 

Feestyd vol bedieninge
Ná ons 2 weke kwarantyn het die wiele vinniger aan die draai gekom. Ek het o.a. heelwat aanlyn vergaderings en aanbiedings gedoen, o.a. by ‘n landswye konferensie oor volwassenheid uit ‘n Bybelse perspektief. Verder moes ek by KRTS terugvoer gee oor ons besoek aan SA. En intussen is ons weer ingeskakel by Kita Kobe gemeente, het ons gaste aan huis ontvang en lê ‘n bedrywige Desember voor met baie ontmoetings, bedieninge in die kerk (ek by KRTS se kerfees erediens, Kerssangdienste ens). Ons moes ook inderhaas afskeid neem van Elmar en Nadine Du Rand wat tydelik terugkeer na Suid-Afrika.

Laasweek het ons saam met KRTS studente meer as 5000 pamflette uitgedeel om mense uit ons buurt te nooi na die geleenthede (foto onder). Carina het haar bediening met KRTS vroue hervat (foto bo). Dis opwindend én veeleisend. Ons sal jou gebede in hierdie tyd baie waardeer, veral vir Carina wat dié naweek ons gemeente se kersfees-partytjie vir kinders sal lei.

Drie belangrike bronne om te deel
Ons vra mooi of jy kan tyd maak om die volgende drie bronne te kyk/lees/luister en dit dan ook verder te deel, asseblief. Kliek net op die skakels:

1. ‘n Brief uit Missie Japan kantoor, geskryf deur Dr. Nico Mostert (hier onder)
2. ‘n YouTube Video (kliek hier links of hierbo) as terugvoer oor ons besoek
3. ‘n RSG radio onderhoud (kliek hier link vir Sondagjoernaal 3 Okt.)

Ons dink met diep dankbaarheid terug aan ‘n baie sinvolle en geseënde jaar, verál ook te danke aan ondersteuners soos jy wat ons tyd in Suid-Afrika gevul het met sorg en omgee. 

Mag jy uit Christus se oorvloed genade op genade ontvang (Joh. 1:16)!

Met vrede en vreugde,

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan (jnr)
Stephan pos uitnodigings vir RCJ Kita Kobe en KRTS se Kersfees geleenthede

18 Oktober 2021

Liewe Ondersteuner/voorbidder/vriend(in) van Missie Japan

Terugvoer van die Algemene Jaarvergadering van Missie Japan

Dit is ‘n voorreg om julle te groet te midde van ‘n baie moeilike tydperk in die bestaan van die hedendaagse wêreld. Die Covid-19-pandemie het die wêreld onkant gevang met die uitbreek daarvan in 2020, en voortgegaan om miljoene mense se lewens omver te werp, die ekonomie in chaos te dompel en die wêreld vir altyd te verander soos ons hom geken het. Ons het vinnig besef dat almal dieselfde storm beleef, maar nie almal se bote is ewe goed toegerus om die storm te hanteer nie. 

Die afgelope bykans jaar en ‘n half hier by Missie Japan het, vir beide ons ondersteuners en sendelinge in die veld, gesorg vir heelwat uitdagings. Daar is ondersteuners wat, weens persoonlike finansiële redes, ons nie meer kon ondersteun nie. Daar is gemeentes wat ewe skielik nie meer hulle eie leraars kon bekostig nie en dus ook nie meer sendelinge in die veld kon ondersteun nie. Dit was die realiteit wat die pandemie gebring het. Dan was daar ons sendelinge wat nie kon terugkeer na Suid-Afrika toe weens die inperking nie en, in die geval van die Van der Watt’s, wat ‘n jaar langer in Japan moes aanbly as wat aanvanklik beplan is op hulle normale besoeksiklus. Voeg daarby ook die onsekerheid wat trotseer moes word van dalende ondersteuning en vinnig bevind jy jouself in ‘n amperse “perfekte” storm.   

Dit als gesê, is daar by almal van ons ‘n diepe dankbaarheid teenoor God as die gewer en onderhouer van die lewe. Ons staan maar net verslae en dalk ook verleë, as ons sien hoe die Here ons ondersteuners én ons sendelinge hierdie afgelope jaar gedra het en ook voorsien het in baie behoeftes! Al wat ons kan sê is: Soli Deo Gloria!

Soos die inentings gevorder het, het internasionale reise weer toegeneem en kon ons sendelinge middel 2021 terugkeer na Suid-Afrika vir deputasie, rus en Missie Japan se Algemene Jaarvergadering. Die Van der Watt’s het na 12 jaar in Japan langer tyd nodig gehad om weer families te besoek en tot stilstand te kom ook op eie bodem. Die Du Rand’s was vir twee en halwe jaar in Japan en het so pas hulle eerste fase in Japannese taalstudies voltooi en het ten doel gehad om hulle ondersteuningsbasis uit te brei. (gaan kyk gerus hier hoe moeilik dit is om Japannees aan te leer

Daarom gee ek graag terugvoer rakende van die besluite wat geneem is tydens die Algemene Vergadering van Missie Japan wat plaasgevind het op 12 en 13 Oktober. 

Finansies:
Twee areas staan uit in die finansiële verslae (ons finansiële sisteem word in totaal hanteer deur die Sinodale Kantoor van die NG Kerk Vrystaat met verslag aan die bestuur van Missie Japan) naamlik wisselkoersskommelings en inkortings op ondersteuning. Soos reeds genoem het die pandemie ‘n groot invloed gehad op die finansiële posisie van gemeentes en ondersteuners. Daarom: ons dank aan u elkeen vir u volgehoue ondersteuning van Missie Japan te midde van ekonomiese afswaai en (soms) persoonlik moeilike finansiële omstandighede. Die wisselkoers is ‘n tweede faktor wat ons koste geweldig beïnvloed. Die wisselvalligheid van die Rand teen groter geldeenhede soos die Yen, maak maandelikse begrotings baie moeilik. Die taak van die bestuur is om seker te maak dat die sendelinge in Japan ‘n leefbare bedrag kry wat in pas is met die hoë lewenskoste in Japan. Daar is na verskeie moontlikhede gekyk om die wisselkoers invloed op ons betalings na Japan te verminder. Ons vra u voorbidding in die verband. 

Ons sendelinge:
Die Van der Watt’s beleef verskeie uitdagings wat meegebring word deur tuisonderrig (wat Carina hanteer) en Stéphan se werk as dosent by die Kobe Gereformeerde Teologiese Skool. Die kinders word groter en het (soos in alle gesinne) elkeen hulle unieke uitdagings. Carina is ook betrokke by ander bedieningstake in hulle plaaslike gemeente saam met die tuisonderrig van die kinders.  Die bestuur het goedgekeur dat Stéphan ‘n gestruktureerde studie onderneem in Missionale Teologie en bediening met die oog daarop dat hy in die toekoms Missiologie moet doseer by die teologiese skool. Daar sal gesprek gevoer word met die Westelike Ring van die RCJ oor sy werkslading en hoe dit beter bestuur kan word. Daar is ook ‘n geringe afname in die Van der Watt’s se ondersteuning en as bestuur wil ons u versoek om hulle werk in Japan te bly ondersteun. Oor die jare het u hulle bediening getrou ondersteun, in hierdie moeilike tye vra ons u om daardie ekstra myl te loop. 

Daar is besluit dat die Du Rand’s voorlopig terug kom na Suid Afrika vir een jaar. Die afgelope jaar het ons die volgende uitdagings geïdentifiseer in hulle bediening in Japan. Dit is soos volg: 

  1. Hulle bedienings status in die Reformed Church in Japan (RCJ) 

         Tans is hulle sendelinge in ooreenstemming met die ooreenkomste wat Missie Japan het met die RCJ. Na die voltooiing van hulle aanvanklike taalstudies moet hulle nou kwalifiseer om as lekepredikers toegelaat te word in die RCJ. Van alle kandidate word verwag om ‘n sekere vlak van teologiese opleiding te hê, asook ‘n vereiste drie vakke: kerkbestuur, homiletiek/prediking en grondige kennis van die kategismus. Laasgenoemde drie moet in Japannees voltooi word deur die teologiese skool in Kobe. Dit laat hulle met die taak om hulle teologiese studies hier plaaslik by SATS (South African Theological Seminary) te voltooi asook die drie vakke by KRTS te voltooi in ‘n beraamde bestek van twee jaar. 

         Die bestuur is van oordeel dat hierdie nie haalbaar gaan wees nie veral wanneer in ag geneem word dat hulle ook binne die plaaslike kerk daar werksaam gaan wees binne ‘n gebied (Shikoku) wat heelwat taal – en kulturele uitdagings het. As die doel nou is om teologiese studies te voltooi, dan is dit beter dat hulle dit hier voltooi teen ‘n verminderde lewenskoste as in Japan. As die SATS-studies voltooi is, kan hulle terugkeer en saam met die kerk daar die verdere studies voltooi ten einde toegelaat te word as lekepredikers. Die bestuur sal hulle vordering monitor en verdere aanbevelings maak aan die einde van 2022. 

  1. Finansiële situasie 

         Die tuis-ondersteuningsbasis van die Du Rand’s moet uitgebrei word om hulle voortgesette werk in Japan volhoubaar te maak. Soos reeds uitgewys in die finansiële beriggewing, is die koste geweldig hoog om sendelinge in Japan te hou. Die Du Rand’s het vertrek na Japan met ‘n ondersteuningsbasis wat net-net hulle uitgawes gedek het. Soos aangedui is ondersteuners onder druk en speel die wisselkoers ‘n geweldige rol in volhoubaarheid. Terwyl hulle werk aan hulle studies, hulle Japannees aanlyn in stand hou, gaan hulle ook werk daaraan om hulle ondersteuningsbasis te vergroot. Ons pleit dus by u, hulle huidige ondersteuners, om hulle aan te hou ondersteun vir hierdie jaar. Bid ook vir hulle vir die jaar se ontwrigting en dat hulle gefokus sal bly op die taak wat voor hulle lê. 

Daar is verskeie sake rakende beide ons sendelingegpare wat so spoedig moontlik met die RCJ, Kobe Reformed Theological Seminary en die Ring van Shikoku uitgeklaar moet word. ‘n Aantal vergaderings via Zoom word beoog asook ‘n besoek (sodra regulasies dit moontlik maak) van die Missie Japan sekretaris aan Japan.

Ons dank u vir u volgehoue ondersteuning van Missie Japan. Dit het net weer tydens die Algemene Jaarvergadering vir ons duidelik geword dat die Here bevestig dat ons steeds ‘n roeping in Japan het. Die bykans 1% Christene in Japan (waarvan die RCJ deel is) kan nie hierdie getuienistaak alleen verrig nie. Hulle het ons (en ander vennote van regoor die wêreld) nodig. Bly bid vir Japan, sendelinge in Japan, die kerk in Japan en vir die sendingorganisasies (soos Missie Japan) dat hulle die nodige hulpmiddele en ondersteuning sal hê om juis hierdie taak voort te sit. 

In Christus

Dr Nico Mostert
Sekretaris: Missie Japan