Kumamoto uitreik / outreach – 25-29 April 2016

Kumamoto uitstuur

ENGLISH FOLLOWS HERE BELOW

Beste vriend/vriendin,

Onwrigting. Onsekerheid. Angs. Verlies. Die lys is lank … Kumamoto aardbewing se invloed kring dieper en wyer uit. 

Die nuutste feite is:

 • 67 000 in mense kan nie terugkeer na hulle huise nie, is in tydelike skuilings.
 • Siektes soos diarreë en griep versprei vinnig.
 • Nabygeleë aktiewe vulkaan (Aso) kan dalk uitbars.
 • Radioaktiewe vlakke is 2-3 keer hoër as gewoonlik (oorsaak onseker).
 • Naby geleë kernkrag sentrales wek kommer.
 • 837 naskokke hoër as 1 op die rigterskaal is reeds beleef, duur voort.
 • Gevare van verdere modderstortings (reën woord vir die heel week voorspel).

Twee uitreik projekte geloods
Missie Japan, en ons as gestuurdes van RCJ Shikoku Ring, is saam met die Kobe Kweekskool (www.krts.net ) direk betrokke by die ramp.

Die kweekskool se dekaan, Prof. Takashi Yoshida, is steeds aktief betrokke by die Sendai tsunami rampgebeure van 2011 (waar hy gewoon en gewerk het tot 2014). Hy het dadelik aangebied dat studente vrygestel word om hierdie keer ondersteuningswerk in die Kumamoto rampgebied te gaan doen. Want, soos hy Vrydag tydens ons uitstuur-geleentheid beklemtoon het uit Jakobus 2:17, “as geloof nie tot dade oorgaan nie, is dit dood”. (sien foto hierbo)

Die ondersteuning sal gebeur d.m.v. twee uitreikgroepe. Ek sal die eerste groep neem – saam met drie ander teologiese studente – vanaf Maandag tot Vrydag, 25-29 April. Die tweede groep sal 9-13 Mei uitreik.

Missie Japan het reeds ʼn ruim bedrag hiervoor bewillig. Dit is in die geloof gedoen dat die Here die nodige middele sal voorsien. Ons nooi graag gemeentes/individue uit om bydraes te maak. 

Die rekening besonderhede is soos volg: 
Bank: ABSA
Naam: Missie Japan
Nommer: 4049690248
Onthou asb. om jou naam en die verwysing ‘KyushuRamp’ by te voeg

Bid asb. saam vir:

 • Die Kumamoto rampgebied se slagoffers wat diep verlies en lyding moet verwerk. Vir God se genade en troos.
 • Interkerklike netwerk se veelvuldige uitreike in die rampgebied. Vir ‘n helder getuienis van Christus se liefde en hoop te midde van pyn en swaar.
 • Ons veiligheid op die pad (ongeveer 10 ure se ry vanaf Kobe) – ons vertrek 03:00 Maandag oggend.
 • Emosionele en fisiese energie om aktief te kan luister, en allerlei ondersteuningswerk te doen.
 • Wysheid om te onderskei waarop om te fokus in ons betrokkenheid, en vir ontvanklikheid van die ramp geteisterdes.
 • Om die dieper behoeftes van slagoffers te identifiseer, veral dié wat geïsoleer is, bv. bejaardes.
 • Finansiële bydraes om hierdie uitreike se befondsing te dek.

Baie dankie dat ons op jou ondersteuning kan staatmaak!

Vrede,

Stéphan

—————————————————————————-

Dear friend in Christ,

Disruption. Uncertainty. Anxiety. Loss. The list goes on … Kumamoto earthquake’s influence is deepening and widening.

The latest facts are:

 • 67 000 people cannot return to their homes, wait in temporary shelters.
 • Diseases like diarrhoea and flu are spreading quickly.
 • A volcano (mount Aso) nearby might erupt.
 • Radio-active levels are 2-3 times higher than usual (cause unknown).
 • Closely located nuclear power plants are cause for concern.
 • 837 aftershocks (higher than 1 on the richter scale) have been felt, and continues.
 • Dangers of more mudslides (rain is predicted for the whole week).

Two outreach projects launched
Mission Japan, and we who are sent by RCJ Shikoku Presbytery, are directly involved with the disaster, in co-operation with the Kobe Reformed Theological Seminary – www.krts.net

The seminary dean, Prof. Takashi Yoshida, is still actively involved with 2011’s Sendai tsunami disaster events (where he lived and worked until 2014). He immediately suggested that some students should be available to do support work in the Kumamoto disaster area this time. Because, as he emphasised during our dispatching ceremony on Friday from James 2:17, “faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead”.

The support will happen via two outreach groups. I will lead the first group (with three other theological students) from Monday to Friday, April 25-29. The second group will reach out between May 9-13.

Mission Japan has already committed to a substantial amount of financial support to help materialise this – trusting that the Lord will keep on providing the means. We cordially invite individuals / churches / cell groups to contribute in order to support this significant initiative.

The bank account details are as follows: 
Bank: ABSA
Name: Missie Japan
Number: 4049690248
Please remember to add your name, as well as the words ‘KyushuRamp’, as reference.
Credit card contributions can also be made directly via the internet from https://www.givengain.com/cause/3965/ 

Please pray with us for:

 • Kumamoto disaster area’s victims who have to deal with deep losses and suffering. For God’s grace and comfort.
 • Ecumenical network of churches’ multiple outreaches in the area. For a clear witness to Christ’s love and hope amidst pain and despair.
 • Our safety on the road (about 10 hours’ drive from Kobe) – we depart 3h00 tomorrow morning.
 • Emotional and physical energy to be able to listen actively, and get involved with various forms of relevant support work.
 • Wisdom to discern on what to focus on in our involvement, and for receptive hearts of disaster victims.
 • To be able to identify deeper, underlying needs of victims, especially those who are isolated, e.g. the elderly.
 • Financial contributions to cover the commitments that have been made in advance.

Thank you very much that we can depend on your support and prayers!

God’s peace,

Stéphan