Waarom stuur julle sendelinge uit Suid-Afrika na Japan?

WAAROM STUUR  JULLE SENDELINGE UIT SUID AFRIKA NA JAPAN ?

Om sendelinge Japan te stuur is so duur?  Hier is soveel werk in Suid Afrika? Kan die sendelinge nie veel meer vir die koninkryk in Suid Afrika beteken nie? Kan die Japannese kerk dan nie maar op hul eie  klaarkom nie?  Die vrae word nogal dikwels gevra.  Veral noudat ons besig is om vir Stephan en Carina van der Watt as ons tweede sendelingpaar na Japan te stuur en sendelingonderwysers te soek.  Ons het gevra dat prof Makita, ‘n leiersfiguur in die Japanese Gereformeerde Kerk, vir ons uitspel waarom hy dink dat dit tog nodig is om sendelinge uit te stuur.  Ons plaas sy vertaalde brief netso.  Ons meen dat dit ‘n baie belangrike brief is.

Groete

Dr. Gideon van der Watt

Missie Japan 

Getuieniskantoor

Posbus 1399

Bloemfontein

9300

getuienis@ngkerkovs.co.za

Brief van Makita sensei aan gelowiges in Suid Afrika

Liewe Broers en Susters in die Here.

Dankwoord

In die naam van die Reformed Church in Japan (RCJ) Shikoku Ring en van die Ring Sending Samewerking Komitee wil ek my hartlike dank uitspreek vir die amptelik sending-samewerking ooreenkoms tussen die kerk in SA en die RCJ Ring van Shikoku en die stuur van Tobie en Annalie de Wet na Shikoku.  Die sending-samewerking met die De Wets is uitstekend en geseënd.  Baie dankie aan julle wat hulle met soveel offers na Japan stuur en hier onderhou.  Verder, nadat ons verneem het dat julle beplan om ook vir Stephan en Carina van der Watt as nuwe sendelinge na Japan te stuur, is ons vol dankbaarheid teenoor die Here en loop ons oor van blydskap.  Met groot verwagting kyk ons biddende uit na die koms van die nuwe sendelinge.

Waarom benodig ons nog sendelinge in Japan?

Ons het `n baie duidelike en sterk uitgesproke behoefte aan en versoek vir nuwe sendelinge hier in Japan en op Shikoku.  Ons besef egter dat daar onder julle allerhande vrae mag wees rondom die nodigheid van nog sendelinge na Japan.  Byvoorbeeld: “Japan as een van die wêreld se sterkste ekonomieë benodig seker nie meer sendelinge nie…?“  “Die lewenskoste in Japan is so hoog, dis te duur om sendelinge daarheen te stuur en te onderhou….  Dit is te erg om aan die Japanese kultuur, gewoontes en samelewing gewoond te raak en die moeilike taal onder die knie te kry.  Sal dit nie baie meer ekonomies en effektief wees om liewers net Japanese predikante op te lei nie?“  “Die probleme waarmee SA  binnelands sit, is so groot en baie, moet ons nie liewer ons finansies en energie gebruik om dit aan te spreek as om sendelinge oorsee te stuur nie?“  Ek beskou dit as my verantwoordelikheid om op sulke vrae te antwoord.

Ek gee dus hiermee die volgende redes waarom ons sendelinge hier in Japan benodig en daarvoor vra:

1)   Japan is geheel en al `n nie-Christelike land.  Dis een van die lande wat die verkondiging van die Evangelie die meeste benodig.  Ons benodig die hulp van oorsese sendelinge….

Die populasie van Japan is ongeveer 130 miljoen en selfs wanneer Protestante en Katolieke Christene saam gereken word, is dit nog nie 1% van die populasie nie.  Die totale aantal Protestante is maar ongeveer 400,000.  Japanese is omtrent almal Boediste en Shintoeiste.  Ekonomies mag Japan skatryk wees, maar geestelik is ons brandarm.  Dit is geheel en al onmoontlik vir die 1% Christene om op hul eie alleen die 130 miljoen nie-Christene te bereik. Dit behoort die noodsaaklikheid van oorsese sendelinge baie duidelik te beklemtoon.

2)   Japan as `n land mag ekonomies sterk wees, maar nie die kerk van Japan nie….!  Veral die gemeentes op die eiland Shikoku trek ekonomies baie swaar en is nie instaat om sendingwerkers te onderhou nie.  Die kerk benodig oorsese sendelinge.

Japan is `n ryk land maar die kerk is nie ryk nie.  Selfs in die groot stedelike gebiede is die erediensbywoning nie meer as 150 in groot gemeentes nie.  In die 19 gemeentetjies van die RCJ op Shikoku is die belydende lidmaattal per gemeente gemiddeld 25 persone.  Die groot meerderheid gemeentes kan nie `n predikant bekostig nie.  “Groter“ gemeentes moet ook nog vakante gemeentetjies finansieel en andersins dra. Baie lidmate is soos skape sonder `n herder. Lidmate word net ouer, met die gemiddelde ouderdom reeds oor die 70 jaar….!  Tien, twintig jaar van nou af sal die kerk op Shikoku se voortbestaan in die gedrang wees….  Sonder die hulp van sendelinge is daar nie veel verwagting tov die voortbestaan van die kerk of die voortsetting van die sending van die kerk nie…

3)   Die kerk van Japan het nodig om geestelik geïnspireer te word deur die sendingvisie en passie van sendelinge.

Sending in Japan en veral in die meer landelike gebiede soos Shikoku kry die wind van voor.  Die aantal bekeerlinge / dopelinge uit die heidendom vir die hele kerk op Shikoku in die jaar 2006 was slegs een enkele persoon en in 2007 was dit maar net vier. Sendingwerkers gee hulle beste en alles vir die evangelisering van mede-Japanese, maar dikwels is beide die voltydse werkers en die lidmate ontmoedig en moedeloos.  Dit is onberekenbaar in hoe `n mate sendelinge se sendingvisie en passie voltydse Japanese sendingwerkers en lidmate weer nuwe moed en inspirasie verskaf.  Tobie en Annalie is besig om groot geestelike invloed op al die gemeentes en lidmate van Shikoku uit te oefen.

4)   Die kerk van Japan het die invoer van die geskiedkundige geestelike erfenis van die NG Kerk van Suid Afrika deur middel van sendelinge nodig.

Die geskiedenis van die Protestanse kerk in Japan is slegs 150 jaar.  Die Christian Reformed Church of Japan (RCJ) is maar 60 jaar oud.  Ons het nodig om meer van die geestelike en geskiedkundige geloofsbesitting van die kerk in SA te ontvang. Ons benodig die “invoer“ van julle geloofserfenis.  Dit word die beste oorgedra deur die lewe en voorbeeld van sendelinge.  Selfs al is dit slegs `n paar sendelinge is hul impak onberekenbaar groot.  Dit is selfs moontlik dat die spesifieke samelewing en kultuur deur hulle teenwoordigheid beïnvloed mag word. Ons wil graag dat die invloed van sendelinge oor `n wye veld bereken word.

5)   Sendelinge open `n venster na die wyer wêreld vir die jongmense en kinders van Japan en die kerk in Japan.

Sendelinge wek by Japanese jongmense en kinders `n sterk belangstelling vir die Christendom.  Veral in sending onder die jeug het sendelinge `n belangrike rol te speel. In Japan is sending onder jongmense en kinders geweldig belangrik en nodig.  Wat dit betref het ons `n groot verwagting van sendelinge.  Die nuwe jong sendelingpaar, Stephan en Carina, behoort `n groot impak op die jongmense te maak.  Verder kan dit vir ons jongmense en kinders ’n venster oopmaak vir die wyer wêreld en spesifek na Afrika.  Dit kan tot gevolg hê dat jongmense vanuit Japan as sendelinge ook na Afrika sal gaan om veral in die veld van die mediese en opvoedkunde te werk.

6)   Sendelinge bring ook indirek en direk geestelike voordele vir die kerk in Suid Afrika.

Wêreldsending is die roeping van die kerk.  Wanneer die kerk sy roeping vervul word hyself daardeur verryk.  Die finansiële las van sendingwerk in Japan is groot vir die kerk in SA, maar deur die uitvoer van jul geestelike erfenis ook na die kerk in Japan sal julle self ook weer bevoordeel en geseën word.  Daar is ook die moontlikheid dat julle kerk in SA iets belangriks en waardevols kan ontvang van en so verryk word deur ons klein kerkie in Japan.  In die toekoms kan dit gebeur dat ook vanaf Japan sendelinge na Suid Afrika gaan om daar `n groot impak te maak.  God se paaie is soveel wonderliker as wat ons kan bedink.

7)   Om die werk van sendelinge regtig effektief te laat wees, is dit nodig om meer sendelinge saam op die veld te hê.

Die werk van sendelinge kan alleen regtig effektief wees wanneer meer sendelingpare saam op die veld dien om mekaar te bemoedig, te versterk, saam te bid, saam te beplan en saam in `n span te werk.  Dit is nie maklik om sendeling in `n nie-christelike land soos Japan te wees nie.  Sendelinge moet mekaar pastoraal kan bedien.  Wanneer hulle hul kragte saamvoeg behoort hulle `n groot werk te verrig.  Verder, wanneer daar meer sendelinge is, word verseker dat die werk ononderbroke voortgesit word wanneer een uittree.  Dit het nie veel betekenis indien die werk van sendelinge net vir `n beperkte tydperk is en dan skielik stop nie.  Wanneer dit egter oor `n lang periode voortgaan dra dit veel vrug.  Veral nou, in die geval van die jong sendelinge,  Stephan en Carina, wat kom om vir Tobie en Annalie, wat op aftrede staan, op te volg, is `n uitstekende voorbeeld van wat bedoel word met ononderbroke voortsetting van die werk.  Daarby is Carina, die dogter van Tobie en Annalie, reeds bekend met Japan, die kultuur, taal en lewenswyse.  Ons is absoluut oortuig van God se Hand en leiding in hulle koms…!

Ten slotte

Ons vra nie in die eerste plek finansiëe hulp en ondersteuning van die kerk in Suid Afrika nie.  Ons begeer om so ver moontlik selfversorgend te wees.  Ons wil graag van ons kant so ver moontlik ook ons bydrae lewer tot die werk van sendelinge.  Ongelukkig is ons vermoëns beperk.  Ons sal bly wees indien julle dit verstaan.  Meer as finansiële hulp benodig ons sendelinge self en deur middel van die sendelinge iets van die kerk in Suid Afrika se geestelike erfenis en dan veral die die sendingpassie van die sendelinge. Dit is ook ons verwagting wat die nuwe jong sendelingpaar betref.

In die nabye toekoms beplan ek om self na Suid Afrika te kom en saam met my danksegging ook direk ons behoefte aan en redes vir meer sendelinge oor te dra.

Mag die seën van ons Here Jesus Christus ryklik op julle rus.

Makita

Comments (1)

[…] Ds. Makita, voormalige rektor van die Kobe Gereformeerde Teologiese Kweekskool en leierfiguur, veral in die verhouding tussen die RCJ en Missie Japan. […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.