Nuwe logo sien die Lig – 17 Februarie 2011

 

Mission Japan Logo

 

Beste vriend/vriendin,

Die afgelope klompie maande het iets baie besonders gegroei in Missie Japan geledere. Ons as sendelinge, sowel as Missie Japan se dagbestuurslede het ons visie weer helder in fokus gekry en in ‘n nuwe lig en beeld (lees: logo) begin sien. Ek belig kortliks wat dit onder andere behels het…

‘n LIG-straal…

Wanneer mens ‘n foto neem is jy letterlik besig om te skryf/teken met lig. Dit is ‘n fassinerende kuns. Geen foto kan geneem word sonder lig nie. Netso kan ons lewe in geen opsig daarsonder bestaan nie. Meer nog: as Christene glo ons die Drie-enige God het als geskep, en Hy skenk ons die voorreg om in die Lig vir die wêreld – Jesus Christus – te deel. Deur Sy genade neem ons deel aan sy herskepping in Christus. Só beleef ons dit ook as ons roeping in Japan. Ons is deel van God se kunswerk wat hiér geteken word, deur Sy Lig. Die lewe in en saam met Christus, deur Sy Heilige Gees, is ons Lig, wat nie deur die duisternis uitgedoof kan word nie. Ons roeping is eenvoudig om hieroor te getuig (Joh. 1:4-8).

In die woorde van Paulus in 2 Kor. 4: 5-6: “Ons verkondig nie onsself nie maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het: “Laat daar LIG skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.” (vgl. ook Joh. 1:14)

Ons lewens as gestuurdes behoort daarom te getuig oor een realiteit: die afdruk (of vrug) van die Heilige Gees wat ons lewens verlig met Christus se heerlikheid. Ons word gestuur na (o.a. Japannese) mense wat ons pad kruis om ons geloof in liefde tot dade te laat oorgaan (Gal. 5:6). Die einddoel is dat ons DV uiteindelik sáám met hulle weerloos voor die aansprake van die Woord sal staan, en sáám gelei sal word om die evangelie uit te leef.

Laat ‘n nuwe reënboog (logo) verskyn…

Die Lig van Christus se evangelie word onder andere konkreet weerkaats in die uitleef van ware hoop, geloof, liefde, vrede en vreugde teenoor ander. Dit, sou ons ook kon sê, is die reënboog – die veelkleurige spektrum – van Christus se Lig in ons lewens, wat ander kan sien. Dit getuig van ‘n spesiale verhouding/verbond met God, wat ‘n unieke manier van in verhouding-tree-met-ander moontlik maak, en ‘n nuwe verwagting van God drie-enig se Heerskappy skep.

‘n Reënboog (lees hier onder verder) is ‘n perfekte, maar misterieuse (letterlik wasige) weerkaatsing van lig. Selfs nie die beste kamera kan die werklike omvang daarvan weergee nie. Tog is dit dáár, sigbaar, manjifiek, volmaak. Dit is ‘n simbool van God se troue genade wat in Christus glashelder dóg versteek teenwoordig is deur Sy Gees: God mét ons.

Bewus van ons gebreke, en ons dikwels dof en uit-fokus refleksie van ons Here Jesus se Lig, bely ons ook: “Ons wat hierdie skat is ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God nie van ons nie.” (2 Kor. 4:7).

Missie Japan se bediening is dus slegs moontlik deur God se krag en genade, wat ons gebreke oorstyg en omarm. Dit is die drie-enige God self se bediening. Ons is dankbaar om daarin te kan deel!

Waaroor ons meer wil deel…

Gideon van der Watt (dr) – sekretaris van Missie Japan – skryf soos volg oor die nuwe logo:

“Dit simboliseer die band tussen Christene/Kerke in Suid-Afrika (die kleurryke reënboognasie) en Japan (berg Fuji). Die reënboog is verder vir ons ‘n baie spesiale simbool van God se belofte om te sorg en voorsien – ook in die vennootskap en roeping. Die kleure daarvan simboliseer die lig van God se verlossing en liefde en die veelkleurige (fasette van) genade in Christus. En verder, die vreugde wat ons ervaar deur die weerkaatsing en indra van hierdie lig in die wêreld, deur die krag van die Heilige Gees. Die woord ‘missie’ wat in Afrikaans, Japanees en Engels gespel is, is ‘n teken van ons respek vir en viering van die verskillende kulture en tale. Ons gebed en hoop is dat jy ook hierdie nuwe logo aanvaarbaar sal vind en dat dit jou ook ná aan die hart sal begin lê. Ons bid dat dit sal bydrae tot ‘n helder visie van ons vennootskaps-doelwitte, dat dit ons identiteit sal vestig en ons gedeelde inisiatiewe sal bevorder.”

Ons glo hierdie Bybelse verwysings na lig, en die simboliek van die reënboog in kombinasie met die universeel-bekende Fuji-berg is – kultureel én teologies – relevant. Dit verhelder en rig ons roeping, waardes, bedieningsfokus en visie: hier en nou. Oor hierdie eenvoudige, maar veelkleurige visie van dié nuut ge-“brandmerkte” Missie Japan sal ons ook graag met jou veel meer wil deel – véral tydens ons eerste deputasie in Suid-Afrika DV middel vanjaar.

Vrede en vreugde,

Stéphan en gesin (ook namens die Missie Japan bestuur en sendelinge)

——————————————————————————————————————–

DIE REëNBOOG – geskryf deur Tobie de Wet (as deel van Missie Japan nuusflits)

Die reënboog het vir Missie Japan spesiale betekenis verkry sedert ons besluit het om met ons missie met die RCJ op Shikoku-eiland voort te gaan, deur ons betrokkenheid te verdiep en minstens nog een sendelingpaar uit te stuur met al die moeite, opofferings en onkoste wat dit sou meebring.

Dit het gebeur rondom die tyd toe Missie Japan-amptenare gemeentes besoek het om die nuwe uitdaging en verbintenis met hulle te deel, dat God hulle die pragtige reënboog in die lug gewys het.  En weer ná die Missie Japan-vergadering in Maart, toe alles in samewerking met die RCJ-afvaardiging in Bloemfontein gefinaliseer is, en Stéphan en Carina van der Watt uitgestuur sou word as nuwe sendelinge na Japan, het die reënboog nogmaals in die hemel bokant Bloemfontein verskyn!

En nou wéér, net toe ons wou begin met ons RCJ ringsvergadering hier in Tokushima op Dinsdag 14 April, toe is my Skriflesing vir die oggend die storie van Noag en God se reënboog.

Die kernteks was Gen. 8:1 “En toe het God gedink aan Noag….”

Noag het nie geweet wat sou gebeur as hy, in geloof, God se bevel om die ark te bou, sou gehoorsaam nie, selfs wanneer mense sou dink dat hy besig was om ‘n dom ding te doen … Toe dinge begin gebeur soos God voorspel het, was Noag seker baie verlig en opgewonde … Maar toe het die reën nie ophou val nie, en Noag en sy klein familietjie was baie alleen op ‘n klein skippie op die hoë waters, en meteens het hulle bra afgesonder, eensaam, onseker en angstig gevoel …

En toe het God gedink aan Noag….” Dit was eerstens God wat hom en sy familie genadig was.  God in Sy Oppermagtige Genade het besluit om hulle te red en hulle oor die waters na ‘n nuwe land en ‘n nuwe begin te stuur.  God het ‘n plan vir hulle gehad.  God was in beheer van beide hulle lewens en al die magte rondom hulle.  Op Sy tyd het die waters opgedroog, en Noag en sy klein familie het die bodem van ‘n nuwe wêreld betree.  Hulle het ‘n nuwe lewe en rol as God se verteenwoordigers en dienaars begin.  God het hulle geseën  (Gen. 9:1), Hy het hulle ‘n opdrag gegee (Gen. 9:1  “…Wees vrugbaar en word baie…), Hy het hulle gesag/mag gegee (Gen.9:2), Hy het in hulle behoeftes voorsien (Gen.9:3) en toe gee Hy hulle die REëNBOOG met die belofte/versekering van Sy GETROUHEID, Sy heerskappy en beheer, Sy beskerming, Sy liefde ens.

Ek glo God het met ons by Missie Japan gepraat, en praat nog met ons as sy sendelinge en veral met Stephan, Carina en Annlie, soos wat hulle hier in Japan op Goeie Vrydag / oor Paastyd gearriveer het, beveel en gestuur deur God, soos wat hulle Sy roeping in geloof alleen gehoorsaam het (al is daar dalk diegene wat dink dat hulle baie dwaas is!), om hier ‘n nuwe lewe en bediening in ‘n nuwe land met al die onsekerhede en uitdagings te begin . “Julle is in My hart.  Ek hou julle daar.  Ek het julle nie vergeet nie.  Ek het ‘n plan met en ‘n doel vir julle.  Ek sorg vir julle ens. Kyk net na die reënboog”

Wat het Noag en sy familie gedoen?  Hulle het onmiddellik ‘n altaar vir die Here gebou, en brandoffers gebring, aanneemlik vir die Here (Gen. 8:20-21). ‘n Altaar is waar hulle die Here ontmoet het, waar hulle Hom erken het, Hom aanbid het, Hom geloof en gedank het, hulle voor Hom verootmoedig en aan hulleself aan Hom oorgegee het.  Dit is wat ons reaksie behoort te wees, en inderdaad ook is …

Tobie

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.