Nuus vanuit die Missie Japan kantoor in SA – 1 Aug 2013

For the English version of this letter, just scroll down

Liewe Medewerkers,

Missie Japan wil graag elkeen wat by die werk in Japan betrokke is, opnuut hartlik bedank. Jou ondersteuning, finansiële bydraes, belangstelling en voorbidding is onontbeerlik. Baie dankie daarvoor. Dit gaan goed met die werk in Japan; ons ervaar die Here se seën op sóveel maniere.   

Stephan en Carina en hulle gesin 

Van der Watt gesin

Stephan en Carina en hulle gesin is goed aangepas en hulle geniet die lewe en die werk in Japan. Stephan word al hoe meer betrek by ‘n verskeidenheid bedieningsprojekte in die Ring van Shikoku. Hy fokus veral op familie-bediening – ‘n belangrike fokus in die Japannese samelewing. Hy raak ook al hoe meer by teologiese opleiding betrokke. Dat Stephan Japannees so goed bemeester, help baie. Carina lewer netso ‘n groot bydrae deur hulle kinders se tuisonderrig, die kontak met jong moeders en Happy Kids, ‘n kleuterkerk waarheen ook nie-gelowige moeders hulle kinders bring en wat so vinnig groei dat die gemeente op Shikoku selfs genoodsaak is om hulle kerkgebou te vergroot. Stephan en Carina verwag teen middel November ‘n nuwe baba – ‘n heerlike toevoeging tot hulle pragtige gesin! Die handvol kroos gaan egter ook nuwe uitdagings meebring, veral in Japan waar daar nie sprake van huishulpe of kinderoppassers is nie. 

Gys en Linda Olivier

Gys, Linda en Linie Olivier

Dit gaan ook baie goed met Gys en Linda Olivier wat by ‘n Christenskool in Kochi Stad op die eiland Shikoku skoolhou. Linda het onlangs geboorte geskenk aan Linie, ‘n pragtige klein dogtertjie. Daar is ook groot waardering vir die werk wat hulle doen. Gys en Linda kan gekontak word by gyslindaolivier@gmail.com

Tobie en Annalie de Wet

Tobie en Annalie De Wet

Missie Japan het besluit om vir Tobie en Annalie de Wet vanaf September weer vir ‘n paar maande na Japan te stuur. Hulle gaan vir ses weke help met die bediening van gemeentes van die Reformed Church in Japan in die Sendai gebied, waar die groot ramp in 2011 soveel ontwringting en trauma veroorsaak het. Ons vertrou dat hulle teenwoordigheid en pastorale betrokkenheid daar, soos in die verlede, tot groot seën vir almal sal wees. Die Here is besig om die kerk in dié gebied op ‘n baie besondere manier te gebruik. Missie Japan het Tobie en Annalie ook versoek om vir Stephan en Carina by te staan wanneer die nuwe baba arriveer. In dié tyd sal Tobie ook vir Stephan met sy bedieningspligte help en hy en Annalie sal ou vriendskappe – as deel van hulle voortgesette vriendskapsevangelisasie – verstewig. Tobie en Annalie kan gekontak word by tobiedewet@hotmail.com  

Toergroep uit Japan

Oor ‘n paar weke, vanaf 17 tot 26 Augustus, ontvang ons ‘n besoekersgroep van 11 verteenwoordigers van die Reformed Church in Japan. Die groep bestaan uit 4 leraars , 1 diaken en 6 jongmense. Hulle gaan by die Charisma gemeente in Laudium buite Pretoria kuier en by ‘n weeshuis in Botshabelo, so 50 km van Bloemfontein, help met bou- en instandhoudingswerk en uitreik na die gemeenskap. Daar word met die toer veral ook gefokus op skakeling tussen jongmense. Op 22 Augustus het Missie Japan ‘n vergadering met die besoekers, waar daar ook gepraat gaan word oor die moontlike werwing en uitstuur van nog sendelinge. Ons vetrou dat hierdie besoek weereens baie sal bydra om bande tussen ons en ons medegelowiges in Japan te verstewig.     

Ons vra jou voorbidding vir al hierdie opwindende verwikkelinge.  

Gideon van der Watt

Missie Japan (Sekretaris)       

 Mission Japan Logo

 

Dr Gideon van der Watt 

Posbus/PO Box 11412

Universitas, Bloemfontein, 9321

Suid Afrika/South Africa

+27(0)51 4066729 

missie@ngkvs.co.za

www.missiejapan.co.za

 

—————————————————————————————

To view photos included in this newsletter, please scroll up

Dear Fellow-Workers,

Once again Mission Japan would like to convey our gratitude to each and every one that is involved with the ministry in Japan. Your support, financial contributions, interest and intercessory prayers are indispensable. Thank you so much. The work in Japan is doing well; we are aware of God’s blessings in so many ways.   

Stephan and Carina and their family 

Stephan and Carina and their family have adjusted well.  They are enjoying their lives and the work in Japan. Stephan is drawn into a variety of projects in the ministry in the Shikoku Presbytery. His focus is mainly on family ministry – an important focus in the Japanese community. He is also becoming increasingly involved in theological training. The fact that Stephan has mastered Japanese so well helps a great deal. Carina’s contribution is equally valuable with their children’s home schooling, the contact with young mothers and Happy Kids, an church for infants to which non-believing mothers also bring their children, and which has shown such growth that the congregation of Shikoku actually needs to enlarge their church building. Stephan and Carina are expecting a new baby by the middle of November – a wonderful addition to their lovely family! The bigger number of children in their family will, however, pose new challenges, especially in Japan where domestic help and nannies are non-existent. 

Gys and Linda Olivier

Gys and Linda Olivier, who teach at a Christian school in Kochi City on Shikoku Island, are also fine. Linda has recently given birth to Linie, a beautiful little girl. There is also great appreciation for the work they do. They can be contacted at gyslindaolivier@gmail.com

Tobie and Annalie de Wet

Mission Japan has decided to send Tobie and Annalie de Wet to Japan again for a few months from early September. For six weeks they will be assisting with the ministry to congregations of the Reformed Church in Japan in the Sendai area, where the huge disaster of 2011 brought about so much disruption and trauma. We trust that their presence and pastoral involvement there will, as it always was in the past, be of great blessing to all. The Lord is using the church in this area in a very special manner. Mission Japan has also requested Tobie and Annalie to support Stephan and Carina when the baby arrives. At that time Tobie will assist Stephan with his ministerial duties and he and Annalie will strengthen old friendships – as part of their continued friendship evangelization. They can be contacted at tobiedewet@hotmail.com

 Touring Group from Japan

Within the next few weeks, as from 18 to 26 August, we will be receiving a group of visitors consisting of 11 representatives from the Reformed Church in Japan. The group will consist of 4 ministers, 1 deacon and 6 young people. They will be visiting the Charisma congregation at Laudium outside Pretoria. At an orphanage in Botshabelo, about 50 km from Bloemfontein, they will be helping with building and maintenance work and outreaches to the community. This tour will also focus on contact between young people. On 22 August Mission Japan will meet with the visitors. At that meeting the possible recruitment and sending of more missionaries will be discussed. We trust that this visit will again contribute towards strengthening ties between us and our fellow-believers in Japan.     

We ask for your prayers for all of these exciting developments.  

Gideon van der Watt

(Secretary)   

Dr Gideon van der Watt 

Posbus/PO Box 11412

Universitas, Bloemfontein, 9321

Suid Afrika/South Africa

+27(0)51 4066729 

missie@ngkvs.co.za

www.missiejapan.co.za

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Comments (1)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.