Diaconia en Missie Japan – September 2020

Die afgelope paar jaar het die vennootskap rakende diakonale projekte – tussen die NG Kerk familie in SA (NGKSA) en die Reformed Church in Japan (RCJ) – toenemend verdiep en uitgekring. Ons is regtig opgewonde en dankbaar hieroor en sien dit as ‘n sentrale dele van ons werk en roeping om die brûe oor en weer te versterk. Uiteindelik staan die verhoudinge en samewerking in diens van die mees weerlose mense in die onderskeie lande en gemeenskappe.

Daar is te veel om oor te berig, maar lees gerus hier meer oor onlangse verwikkelinge in dié verband, soos vervat in die 11 September uitgawe van Vrydagnuus, die amptelike nuusbrief van die NG Kerk in Wes-Kaapland.

https://t.e2ma.net/webview/p44ugi/1614d2279c28b067a83147eb4e044386

Die bostaande inligting is verskaf deur Dr. Nioma Venter, Predikant in Sinodale Diens (PSD) van Diaconia – http://www.diaconia.co.za

Missie Japan werk nou saam met Diaconia, asook met die Vennote in Getuienis, onder leiding van Dr. Nico Mostert, as deel van die NG Kerk Vrystaat se bedieninge, waaronder Missie Japan resorteer – http://www.ngkerkvrystaat.co.za/oor-ons.php

LEES HIERONDER ‘N ONLANGSE BRIEF VAN DIE RCJ AAN DIACONIA

Predikant in Sinodale Diens: Diaconia Ds. Nioma Venter

Prys die vertroostende en bemoedigende Naam van ons Here, Jesus Christus

Ons is diep dankbaar vir die onlangse verslag wat u met ons gedeel het (op 3 Julie 2020), rakende die gesamentlike taakspan van die NGKSA en VGKSA se Diaconia respons op Covid-19, met uitvoerige verwysing na die oorhoofse strategie en uitkomste (getiteld: DIACONIA RESPONSE TO COVID-19 – THE FIRST 100 DAYS: OVERALL STRATEGY AND OUTCOMES).

Ons het daarná verneem van u eie Corona-virus infektering en die gepaardgaande hospitalisasie en kwarantyn. Hoe gaan dit nou met u gesondheid? Ons is opnuut en pynlik bewus van die bedreiging wat die Covid-19 pandemie inhou vir elkeen van ons, waar ons onsself ookal bevind. Ons bid vir die bewaring van u gesondheid en vir die werk wat aan u toevertrou is.

Deur u verslag te lees, is ‘n klein skrefie vir ons oopgemaak op die noodlenigingswerk en liefdesdiens wat deur veelvuldige, praktiese ondervinding en weldeurdagte intervensies op grondvlak oor jare opgebou is, vanuit die NGK-familie binne die Suid-Afrikaase samelewing. Dit blyk duidelik dat daar: (1) goed voorberei is om hierdie tipe diakonale werk op ‘n geïntegreerde en omvattende wyse aan te pak, in konsulterende samewerking met die SARK, plaaslike regerings- en nie-regerings-organisasies, ten einde inter-kerklike LEAN netwerke te vorm; (2) na aanleiding van die onderskeie streke se behoefte-bepalings resultate, uitvoering gegee kon word aan gepasde ondersteuning o.g.v. ‘n prioriteitslys. Dit het ons onder die indruk gelaat van hoe diep die NGK-familie se wortels lê binne die SA samelewing en dat hierdie noue verbintenis – wat tussen kerk en samelewing oor jare uitgebou is – deurslaggewend was vir die verrigting van dié werk.

Daarteenoor is die Covid-19 respons vanuit Japan, waar kerke se geskiedenis maar nog vlak lê en daar minder as 1% Christene is, meer toegespits op kwessies binne die kerk, as op ondersteuning in die samelewing na buite. In Japan bestaan meeste gemeentes uit ‘n gemiddeld van ongeveer 30 lidmate, en dié met 100-200 lidmate word as makro gemeentes beskou. Derhalwe was dit vir kerke in Japan onder hierdie omstandighede, eers van dringende belang om te besin hoe om die aanbiddings-gemeenskap te onderhou en lidmate se geloofslewe een-vir-een te ondersteun, terwyl Covid-19 (gewone) eredienste onmoontlik gemaak het.

Ons, as die Christelik Gereformeerde Kerk in Japan (RCJ) se Sinodale Diakonale Aksie Kommissie, se hoof werksaamhede is soos volg:

  1. Om die huidige realiteit kalm te benader en aanvaar; gemeentes te bemagtig met inligting t.w.v. dievoorkoming van Covid-19 infektering asook om hulle bewustheid te verskerp.
  2. Om, binne die inperkings en beproewinge wat Covid-19 meegebring het, gemeentes se geestelikeingesteldheid te versterk en bemoedig, ten einde werklik ‘n kerk te wees wat aanbidding sentraal tot dielewe verstaan.
  3. Om vanuit die onderskeie gemeentes, inligting rakende hulle huidige situasie en uitdagings te versamel enna die hele RCJ (ongeveer 140 gemeentes) te herlei.Rakende bg. 1 het ons vanaf begin Februarie tot begin Maart, drie keer inligting getiteld ‘Wees waaksaam oor Covid-19 infektering’ uitgestuur na gemeentes. Dit het die volgende kwessies gedek – praktiese voorsorgmatreëls om infektering te voorkom; wat om te doen in geval van infektering; reëlings t.o.v. begrafnisse; wenke t.o.v. skakeling met plaaslike regering en gemeenskaps-organisasies ens. – en het plaaslike gemeentes bedien met inligting en materiaal ten einde plaaslik onderskeidend te handel.

T.o.v. bg. 2 het ons aan die begin van April, kort voor die regering Japan se landswye noodtoestand verklaring uitgereik is, ‘n dokument uitgestuur getiteld ‘’n Geloofsgids hand-aan-hand met Covid-19 infeksie voorkomingsmatreëls’. Die gedagte daaragter was om gemeentes te bemagtig in die langtermyn uitdagings wat voortaan verwag word, om riglyne te bied en só die kerk toe rus om die hele gebeure as ‘geestelike stryd’, vanuit ‘n geloofsperspektief, aan te pak.

Rakende bg. 3 het ons vanaf Maart, weekliks of twee-weekliks, vanuit die onderskeie gemeentes inligting rakende hulle huidige situasie en uitdagings versamel, en waar nodig opsommings daarvan na die hele RCJ (ongeveer 140 gemeentes) herlei. Die inligtingstuk is getiteld: ‘Huidige situasie rakende Covid-19 infekterings- respons’ en ons is steeds besig met die uitstuur daarvan, tans op ‘n drie-weeklikse basis.

Met die einde van Covid-19 wat nog geensins in sig is nie, en binne die raamwerk van voorspellings wat dui op uitgerekte, langtermyn gevolge, besin ons tans oor moontlike voortspruitende kwessies. Ook in die Japannese samelewing blyk dit dat armoede sal toeneem met gepaardgaande groter nood vir finansiële ondersteuning aan dié wat (ekonomies) weerloos is. Dit lyk dus asof die oorstyging van konflik en dieper skeuring a.g.v. beskerming van self-belang, ‘n kwessie is waaraan ons sal moet aandag gee.

Die Chinese skrywer ‘Fang Fang’, wie se dagboek aantekeninge getiteld “Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City” handel oor die grendeltyd in Wuhan, het oor die Covid-19 situasie soos volg geskryf: “Die kriteria vir ‘n land om haar beskawingspeil te bepaal al dan nie, is beslis nie een van die volgende dinge nie: of daar baie wolkekrabbers opgerig is; of motors teen topspoed rondsnel; hoe gevorderd die wapens is; hoe sterk die weermag is; hoe ontwikkeld wetenskaps-tegnologie is; hoe uiteenlopend die kunste is of méér nog, hoe uitspattig glans-byeenkomste is, hoe ongelooflik luuks vuurwerk vertonings is, hoe geld die wêreld kan optower of die heelal kan opkoop nie. Daar is net één kriterium, dit is haar gesindheid teenoor weerloses.”

Hier word ons herinner aan Jesus se woorde: “Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” Hoe kan die klein Japannese kerkie, met die beperkte menslike en finansiële middele tot haar beskikking, soos wat sy dieper veranker word in die ‘Evangelie van God se Koninkryk’, toenemend vir God en haar medemens ‘dien’ en die plaaslike samelewing infiltreer? Dit is die ‘eeue oue vars kwessie’ waarmee ons voortdurend besig bly.

Die bogenoemde is ‘n beknopte oorsig, oor die huidige werksaamhede van die RCJ Diakonale Aksie Kommissie, in reaksie op u verslag rakende Diaconia. Ons onderskeie kerke se geskiedenis, huidige omstandighede, die kwessies waarmee geworstel word sowel as die grootte van gemeentes, verskil. Maar, ons is dankbaar teenoor die Here onder wie se leiding ons geloofs-gemeenskap kan geniet en saam, ter wille van die bevordering van God se Koninkryk, met diakonale werk ons onderskeie kerke kan dien. Die werksaamhede van die RCJ Diakonale Aksie Kommissie is maar klein, maar ons sal graag voortaan nog dieper dinge wil leer van die NGK-familie se Diaconia.

Ons bid die Here se rykste seën op u NGK Wes-Kaap sinodale werk, insluitende die gesamentlike taakspan van die NGKSA en VGKSA se Diaconia.

Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur ‘n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. (Psalm 84:6-8)

In die Here,

Christelik Gereformeerde Kerk in Japan Sinode Diakonale Aksie Kommissie

Ds. Hirotsugu Mochida (Voorsitter)
Ds. Makio Nishi (Sekretaris)
1 September 2020
(vertaal uit Japannees deur Stéphan Van der Watt)